Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn.:

„PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE W ZESPOLE KLASZTORNYM MNISZEK KLARYSEK KAPUCYNEK W PRZASNYSZU”

 

Przedmiotowy projekt zakłada wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w ramach zabytkowego zespołu sakralnego stanowiącego siedzibę Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu (wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) zakładającego poprawę bezcennej substancji zabytkowej, zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej oraz częściowe udostępnienie na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej. W zakres prac wejdą m. in.:

 • izolacja pionowa kamiennych ścian fundamentowych od strony południowej oraz od strony zachodniej budynku klasztoru,
 • remont ścian wewnętrznych w pomieszczeniu kruchty i kościoła,
 • remont ścian wewnętrznych w pomieszczeniu korytarzy klasztoru,
 • wymiana posadzki w pomieszczeniu kruchty,
 • wymiana posadzki w pomieszczeniach korytarzy klasztoru,
 • remont zabytkowego murowanego ogrodzenia,
 • wymiana betonowych chodników w ramach zabytkowego dziedzińca klasztoru.

Uzupełniająco w ramach działań projektu uwzględniono również: zakup stałych gablot ekspozycyjnych, opracowanie dokumentacji kosztorysowej i studium wykonalności, nadzór inwestorski, a także działania z zakresu promocji projektu. Projekt będzie realizowany od czerwca 2020 roku do września 2022 roku.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do dziedzictwa kulturowego Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu. Potencjalne grupy docelowe efektów projektu to mieszkańcy miasta Przasnysza, powiatu przasnyskiego i województwa mazowieckiego, obecnie odwiedzający Klasztor i kościół Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu oraz turyści odwiedzający woj. mazowieckie. Projekt będzie adresowany do wszystkich grup wiekowych, z tym że zakłada się różne oferty kulturalno-edukacyjne dla obiektu w zależności od grupy.

Projekt pozwoli również osiągnąć następujące cele strategiczne RPO WM 2014-2020:

 • udostępnienie wysokiej jakości przestrzeni dla rozwoju kultury i turystyki w Przasnyszu – dzięki pracom konserwatorsko-remontowym zabytkowego zespołu sakralnego klasztoru i kościoła w Przasnyszu,
 • zastosowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami poprawiających ich dostęp do dziedzictwa kulturowego Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
 • wdrożenie oferty kulturalnej Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu dzięki udostępnieniu części zespołu sakralnego do realizacji działań z zakresu edukacji kulturalnej.

Przewidziane cele projektu są zbieżne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel szczegółowy dla Działania 5.3 RPO WM przewiduje zwiększoną dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. Prace konserwatorsko-remontowe zabytkowego zespołu sakralnego przyczynią się do zwiększenia dostępności edukacji kulturalnej na terenie Przasnysza oraz całego woj. mazowieckiego, ze względu na atrakcyjność turystyczną przasnyskich zabytków, w tym ww. zespołu sakralnego. Udostępniona mieszkańcom oraz turystom część zabytkowego zespołu posłuży organizacji nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, w szczególności związanej z dziedzictwem historycznym sióstr Klarysek Kapucynek. Remont chodników i podłóg pozwoli również zwiększyć dostęp do zabytkowego zespołu obiektów osobom niepełnosprawnym i starszym.

Projekt pozwoli również osiągnąć następujące cele strategiczne RPO WM 2014-2020:

 • rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach (dzięki zwiększeniu dostępu do kultury dla osób o różnym stopniu sprawności, a także zwiększeniu potencjału turystycznego województwa mazowieckiego w wyniku poprawy atrakcyjności oraz oferty kulturalnej dotyczącej lokalnych zabytków – w tym przypadku zabytkowego zespołu klasztornego sióstr Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
 • przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację (dzięki zwiększeniu potencjału turystycznego Przasnysza, generującego potencjalne nowe miejsca pracy w sektorze turystycznym).

W odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, rezultaty przedmiotowego projektu będą zgodne z celem dokumentu z obszaru kultury i dziedzictwa, tj. wykorzystaniem potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia. Cel ma być osiągnięty dzięki kierunkom działań, takich jak m. in.

 1. upowszechnianie kultury i twórczości, a także
 2. wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego

oraz potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. W ramach pierwszego kierunku wskazano na działania:

 • rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury (w ramach projektu prace remontowo-konserwatorskie umożliwią prowadzenie działalności kulturalnej przez Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu – zarówno w ramach kościoła, jak i udostępnionej turystom/mieszkańcom części zespołu klasztornego),
 • wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej (w ramach powstałej infrastruktury zaplanowano nowy program kulturalny obejmujący wdrażanie działań z zakresu muzyki sakralnej i chóralnej, a także edukację historyczną związaną z dziedzictwem sióstr Kapucynek).

W ramach drugiego z kierunków dla Strategii wskazano na działanie: ochrona spuścizny kulturowej regionu (materialnej i niematerialnej) – w wyniku projektu podjęta będzie ochrona zabytkowego zespołu sakralnego – siedziby Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu – pochodzącego z XVIII wieku.

Zaplanowana w ramach projektu inwestycja jest również zgodna ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Przasnysz na lata 2016-2022. Wizja rozwoju miasta została sformułowana następująco: Przasnysz – miastem wykorzystującym w nowoczesny sposób endogeniczny potencjał, zapewniającym wysokiej jakości warunki życia i prac, atrakcyjną inwestycyjnie przestrzeń i dynamiczny rozwój przedsiębiorczości mieszkańców. Cele rozwoju miasta sformułowano w ramach trzech sfer: przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Jednym z celów w sferze przestrzennej ww. Strategii jest rewitalizacja, dla której wskazano kierunek działań: realizacja projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016-2020, a więc również przedmiotowego projektu.

Jednym z celów w sferze społecznej jest z kolei wykorzystanie zasobów kulturowych miasta, dla której wskazano takie kierunki działań zgodne z przedmiotowym projektem, jak:

 • rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego (w ramach projektu przewidziano prace w ramach rewitalizacji zabytkowego zespołu sakralnego – siedziby Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu),
 • wykorzystanie obiektów historycznych do budowania atrakcji na szlakach kulturowych (część zabytkowego klasztoru i kościół będą elementem szlaków kulturowych na terenie Przasnysza oraz będą uwzględniać częściowe zwiedzanie z przewodnikiem),
 • promocja zasobów turystyki kulturowej (dziedzictwo Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek będzie elementem materiałów promocyjnych dot. turystyki ziemi przasnyskiej),
 • animacja społeczno-kulturalna (dzięki przedmiotowego projektowi powstanie nowa oferta kulturalno-edukacyjna dla mieszkańców Przasnysza i okolic).

Zaplanowane w ramach projektu prace remontowo-konserwatorskie dot. zabytkowego zespołu sakralnego są także zgodne z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata
2016-2020, który jest wpisany pod nr 42 do wykazu lokalnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Jednym z uzupełniających projektów rewitalizacyjnych jest zadanie pn. „Prace remontowe, modernizacyjne, restauratorskie i konserwatorskie w zabytkowym obiekcie Klasztoru Sióstr Kapucynek Klarysek”, którego część stanowi przedmiotowy projekt. Zadanie rewitalizacyjne przypisano do kierunków działań gminnego programu rewitalizacji (GPR) nr 3.1 – poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej i zagospodarowanie ich otoczenia, 3.2 – adaptacja i modernizacja istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, kulturalne i społeczne oraz 3.3 – poprawa funkcjonalności, atrakcyjności, dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. Zgodnie ze wskazaniem w ramach GPR Miasta Przasnysz, prace remontowe dot. zabytkowego zespołu sakralnego są niezwykle istotne z punktu widzenia ratowania ważnego dla Miasta Przasnysz materialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt uzasadniają również wyniki badania przeprowadzonego pośród mieszkańców powiatu przasnyskiego na potrzeby przeprowadzenia analizy popytu.

 

Planowane efekty:

Dzięki pracom konserwatorsko-remontowym udostępniona zostanie wysokiej jakości przestrzeń dla rozwoju kultury i turystyki, co pozwoli poszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną regionu, a także przyczyni się do zwiększenia dostępności kulturalnej na terenie Przasnysza oraz całego woj. mazowieckiego. Ponadto ułatwiony zostanie dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz starszych, dzięki czemu możliwe będzie objęcie powyższą ofertą szerszego grona odbiorców.

W ramach projektu zastosowane mają mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Zastosowano 8 reguł projektowania:

 • użyteczność dla osób o różnej sprawności (w ramach inwestycji uda się ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo w zakresie dostępu do budynku, jak również poruszania się po obiekcie – posadzkach; funkcjonalność obiektu będzie zgodna z prawem budowlanym),
 • elastyczność w użytkowaniu (dla obiektu będącego przedmiotem projektu przewidziano nową ofertę kulturalną, dzięki czemu będą one charakteryzować się elastycznością w użytkowaniu przez różne grupy odbiorców),
 • proste i intuicyjne użytkowanie (dotarcie do obiektu będzie intuicyjne, a dostęp za pomocą płaskiego chodnika umożliwi dostęp do budynku dla osób o różnej sprawności),
 • czytelna informacja (obiekt posiadać będzie identyfikację wizualną, dzięki czemu możliwe będzie jego szybkie odnalezienie oraz zidentyfikowanie jako dziedzictwa kulturowego),
 • tolerancja na błędy (obiekt w zakresie potrzeb kulturalnych pozbawiony będzie barier architektonicznych, które mogą uniemożliwić dostęp do niej osobom niepełnosprawnym),
 • wygodne użytkowanie bez wysiłku (poruszanie się po obiekcie dzięki dostępowi z poziomu terenu nie będzie się wiązało z wysiłkiem osób poruszających się po nim, niezależne od stopnia sprawności),
 • wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania (wejście będzie dostosowane do osób różnego wzrostu, wagi oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • percepcja równości (powstała infrastruktura będzie bez przeszkód dostępna dla kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, niezależnie od wyznania, rasy, wieku etc.).

 

Całkowita wartość projektu: 1.151.407,94 zł.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 w ramach „Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
Typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” w kwocie 584.846,77 zł.

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach Wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wg Uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w kwocie 50.839,16 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Przasnyskiego w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego w kwocie 199.068,70 zł.

 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Przasnysz w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Przasnysz w kwocie 250.000,00 zł.